Trà Bồng – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp B tại Trà Bồng – Quảng Ngãi

Bình Sơn – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp B tại Bình Sơn – Quảng Ngãi

Tư Nghĩa – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp B tại Tư Nghĩa – Quảng Ngãi