TP Hồ Chí Minh – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại TP Hồ Chí Minh

Vũng Tàu – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Vũng Tàu

Bà Rịa – Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm tại Bà Rịa