Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Trường Sa – Khánh Hòa – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Cam Lâm – Khánh Hòa – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Khánh Vĩnh – Khánh Hòa – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Khánh Sơn – Khánh Hòa – Tỉ lệ đậu 100%