Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Tuy An – Phú Yên – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Sông Cầu – Phú Yên – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Đông Xuân – Phú Yên – Tỉ lệ đậu 100%