Phú Thiện – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Phú Thiện – Gia Lai

Krông Pa – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Krông Pa – Gia Lai

Ia Grai – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Ia Grai – Gia Lai

Đức Cơ – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Đức Cơ – Gia Lai

Đak Đoa – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Đak Đoa – Gia Lai

Đak Pơ – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Đak Pơ – Gia Lai

Vĩnh Thạnh – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Vĩnh Thạnh – Bình Định

Phù Mỹ – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Phù Mỹ – Bình Định

Phù Cát – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Phù Cát – Bình Định

An Lão – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại An Lão – Bình Định