Mang Xang – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Mang Xang – Gia Lai

Ia Pa – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Ia Pa – Gia Lai

Kbang – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Kbang – Gia Lai

Chư Pưh – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Chư Pưh – Gia Lai

Chư Prông – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Chư Prông – Gia Lai

Chư Pah – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Chư Pah – Gia Lai

Gia Lai – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Gia Lai

Vân Canh – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Vân Canh – Bình Định

Tuy Phước – Chứng chỉ Viết chữ đẹp tại Tuy Phước – Bình Định