Long An – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Long An

Đồng Xoài – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Đồng Xoài – Bình Phước

Tây Ninh – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Tây Ninh

Bình Phước – Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Bình Phước