Vĩnh Thạnh – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Vĩnh Thạnh năm 2019

Vân Canh – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Vân Canh năm 2019

An Lão – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại An Lão năm 2019