An Lão – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại An Lão năm 2019

An Nhơn – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại An Nhơn năm 2019

Quy Nhơn – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Quy Nhơn năm 2019

Bàu Bàng – Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Bàu Bàng năm 2019