Nha Trang – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Nha Trang – Hệ Chính quy

Khánh Hòa – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Khánh Hòa – Hệ Chính quy

Phú Yên – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tuy Hoà – Hệ Chính quy

Phú Yên – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Phú Yên – Hệ Chính quy

Bình Định – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Vân Canh – Hệ Chính quy

Bình Định – Tuyển sinh Cao đẳng Thú Y tại Tuy Phước – Hệ Chính quy