Sóc Trăng – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Sóc Trăng

Trà Vinh – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Trà Vinh

Vĩnh Long – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Vĩnh Long

Bến Tre – Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Pháp tại Bến Tre