Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Liên Chiểu – Đà Nẵng – Tỉ lệ đậu 100%