Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Bình Định – Tỉ lệ đậu 100%