Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Bình Định – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Sơn Hà – Quãng Ngãi – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Tây Trà – Quãng Ngãi – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Trà Bồng – Quãng Ngãi – Tỉ lệ đậu 100%

Chứng chỉ Tin học nâng cao tại Đức Phổ – Quãng Ngãi – Tỉ lệ đậu 100%